Now Reading
ท่าโยคะ ที่ช่วยให้เอวคอด

ท่าโยคะ ที่ช่วยให้เอวคอด

อยากมีรูปร่างดี เอวเล็กคอด ลองหันมาเล่นโยคะกันค่ะ

ประนมมือแล้วชูขึ้นเหนือศีรษะ ค้างไว้ 10 วินาที

โยคะ2

 

เอียงไปด้านซ้าย ค้างไว้ 10 วินาที

โยคะ3

เอียงไปด้านขวา ค้างไว้ 10 วินาที

โยคะ4

ค่อยๆเอามือลง กลับสู่ท่าเริ่มต้น

หันข้างแล้วแยกเท้าออกจากกัน เอามือเท้าเอว

โยคะ5

กางแขนออก ค้างไว้ 10 วินาที

โยคะ6

บิดลำตัวให้ขนานกับเท้า แล้วนำมือขวามาแตะข้อเท้าขวา ค้างไว้ 10 วินาที

โยคะ7

เอามือซ้ายมาเท้าเอว กางแขนออก บิดข้อมือเล็กน้อย ค้างไว้ 10 วินาที จากนั้นนำมือซ้ายมาแตะที่เท้าขวา

แล้วค่อยๆกลับสู่ท่าเริ่มต้น

โยคะ9

See Also

สลับด้านทำเหมือนตอนแรก

หันข้างแล้วแยกเท้าออกจากกัน  เอามือเท้าเอว กางแขนออก ค้างไว้ 10 วินาที

โยคะ12

จากนั้นบิดลำตัวให้ขนานกับเท้า ค้างไว้ 10 วินาที

เอามือซ้ายแตะที่ข้อเท้าซ้าย ค้างไว้ 10 วินาที

เอามือขวามาเท้าเอว

โยคะ10

กางแขนออก บิดข้อมือเล็กน้อย ค้างไว้ 10 วินาที

นำมือขวามาแตะที่เท้าซ้าย แล้วค่อยกลับสู่ท่าเริ่มต้น

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA


Scroll To Top