PRIVACY POLICY

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ AKERU (ต่อไปจะเรียกว่าเว็บไซต์ของเรา) และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ของเราปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงบรรทัดฐานอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด และพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา

1. คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของเรา หมายถึง “ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เช่น ชื่อ, หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address), อีเมล เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่บุคคลที่สามสามารถระบุถึงบุคคลที่เข้าข่ายได้” (รวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุได้จากการนำไปประกอบกับข้อมูลอื่น แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถระบุตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ก็ตาม)

2. การได้รับข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ของเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาอย่างถูกต้องโดยผ่านวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย ในลักษณะที่ผู้ใช้งานเป็นผู้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการลงทะเบียนสมาชิกลงในเว็บไซต์ของเราด้วยตนเอง

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ของเราจะถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ด้านล่าง และจะไม่ใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์เหล่านี้

 • เพื่อลงทะเบียนสมาชิกในเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อจัดทำรายงานโดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบสถานการณ์การใช้งานหรือสิ่งแวดล้อมการใช้งาน และพัฒนาบริการในเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อความสมบูรณ์ของบทความในเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อรับมือกับความขัดแย้งและคดีความ
 • เมื่อผู้ใช้งานสร้างบัญชีในเว็บไซต์ของเราแล้ว จะถือว่าผู้ใช้งานยินยอมในข้อที่ว่าด้วยการได้รับและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้ว เว็บไซต์ของเราจะไม่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่กรณีที่เข้าข่ายเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • กรณีที่ผู้ใช้งานมีการยินยอมล่วงหน้าที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของผู้ใช้งาน
 • กรณีที่เราพิจารณาว่าจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อคุ้มครองเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากมีการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งาน ข้อห้าม กติกา และมารยาทในเว็บไซต์
 • กรณีที่ได้รับการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย
 • กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ

5. การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้งาน

เว็บไซต์ของเราจะให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรวดเร็วกรณีที่มีการร้องขอจากตัวผู้ใช้งานเอง และจะไม่มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นตัวผู้ใช้งานเอง หากภายในเว็บไซต์ของเรามีการเขียนข้อความที่ทำให้ผู้ใช้งานได้รับความเสียหาย เราจะดำเนินการลบอย่างรวดเร็ว (เฉพาะกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้งานได้รับความเสียหายจริง)

6. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ของเราสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า และผู้ใช้งานจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ท้ายประกาศ

7. คำถามและข้อเสนอแนะ

หากมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของเรา กรุณาติดต่อได้ที่ ติดต่อเรา

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ AKERU

AKERU ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิทางปัญญาอย่างเคร่งครัด และจะดำเนินการต่อผู้ละเมิดต่อการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยผู้เขียนมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาของตน (เช่น รูปภาพ คำอธิบาย เป็นต้น) ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นใด บทความที่พบการละเมิดลิขสิทธิ์จะถูกลบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากมีรายงานว่าผู้เขียนได้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่ไม่ใช่ของนักเขียนเอง

ทั้งนี้ AKERU ได้มีมาตรการควบคุมไม่ให้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ้นบนเว็บไซต์ เมื่อมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ้น ก็ยังคงเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนเอง ดังนั้นผู้เขียนจะต้องมั่นใจว่าชื่อ คำอธิบายเนื้อหา รวมถึงรูปภาพที่ใช้ ไม่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

นอกจากนี้ AKERU ยังให้ความสำคัญกับการการละเมิดลิขสิทธิ์ในส่วนเว็บไซต์ และดำเนินการบังคับใช้  โดยเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถส่งการติดต่อ มายัง Email: akerufeed@gmail.com เพื่อให้ทีมงามนำบทความที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ออกจากเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อยับยั้งการละเมิดได้ทันท่วงที

ตัวอย่างการละเมิดลิขสิทธิ์

 • การนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ ในส่วนของรูปภาพ/โลโก้/เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ รวมถึงคำอธิบาย คำแนะนำ ส่วนผสม รายละเอียดผลิตภัณฑ์ โดยผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่อนุญาต

เอกสารสำคัญสำหรับใช้ร้องเรียนสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ละเมิดลิขสิทธิ์

 • รูปภาพต้นฉบับ (มีลายน้ำ)
 • ลิงก์หรือหลักฐานอื่นๆ ที่บ่งบอกถึงการเป็นเจ้าของผลงาน เช่น รูปถ่าย หรือ เว็บไซต์ที่ลงรูปภาพต้นฉบับ

การรายงานการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

หากต้องการรายงานการละเมิดสิทธิ์ เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา รบกวนติดต่อมายัง
Email: akerufeed@gmail.com เพื่อรับการติดต่อและประสานงานกลับจากทีมงาน

หมายเหตุ

 • ทางทีมงาน AKERU จะทำการตรวจสอบคำร้องเรียนผ่านเอกสารดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งติดต่อประสานงานกับทางเจ้าของสิทธิ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
 • เพื่อให้ขั้นตอนการตรวจสอบดำเนินไปอย่างทันท่วงที ทางเราจำเป็นต้องใช้เอกสารสำคัญที่ระบุถึงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลในส่วนของรูปภาพหรือเนื้อหาที่ใช้ในสื่อ ที่เข้าข่ายการละเมิด เพื่อประกอบการพิจารณาคำร้องเรียน
 • บทความ เนื้อหา และรูปภาพที่ทำการละเมิด หรือผิดเงื่อนไข จะถูกลบจากระบบทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้เขียนทราบล่วงหน้า

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2558